Abonnementsvilkår for Ordrestyring.no

 1. AKSEPT AV ABONNEMENT OG VILKÅR

1.1 Gjeldende abonnementsvilkår (heretter kalt «Vilkår») godtas ved å krysse av for «Jeg har lest og akseptert abonnementsvilkårene» i bestillingsskjemaet, ved å bruke applikasjonen eller tjenester, eller ved på annen måte å tilkjennegi godkjennelse herav, og gjelder mellom caseon.dk ApS, CVR-nummer 33859724, Bygmestervej 5, 2400 København NV (heretter kalt «Ordrestyring.no») og kunden (heretter kalt «Kunden»). Hvis Kunden er en juridisk person, aksepteres disse vilkårene på vegne av Kunden. Denne tjenesten er business to business.

1.2 Revisjonsvirksomheter, administrasjonsbyråer og lignende kan også akseptere disse Vilkårene på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved står inne for at det foreligger nødvendig fullmakt for dette, og at Kunden i forkant har blitt behørig informert om Vilkårene.

 1. ABONNEMENTETS VARIGHET OG FAKTURERING

2.1 Abonnementet trer i kraft ved bestilling, og løper inntil det sies opp i overensstemmelse med disse Vilkårene.

2.2 Første faktureringsperiode løper fra bestillingsdatoen til utgangen av et kalenderkvartal. Heretter faktureres det kvartalsvis på forskudd, med mindre annet følger av avtale eller vilkår for det spesifikke produktet.

2.3 For nye kunder er det gratis angrerett/reklamasjonsrett på 14 dager etter bestilling.

2.4 Ved betaling med kredittkort trekkes pengene når den sendte fakturaen forfaller. Dvs. 8 dager netto fra fakturadato.

 1. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

3.1 Kunden oppnår i overensstemmelse med disse Vilkårene en ikke-eksklusiv tilgang til å bruke Ordrestyring.no og valgte tilleggsmoduler (heretter kalt «Applikasjonen»), som stilles til rådighet på nett som programvare som tjeneste (SaaS). Kunden erverver ikke Applikasjonen eller en kopi eller del av denne, og får ikke en lisens til å avvikle Applikasjonen annet enn som programvare som tjeneste (SaaS).

3.2 I selve Applikasjonen eller på Planistes hjemmeside finnes en oversikt over abonnementstyper og valgte tilleggsmoduler. For enkelte funksjoner, ytelser og tilleggsmoduler kan det være tilknyttet selvstendige betingelser som må aksepteres i tillegg til disse Vilkårene før de kan brukes.

3.3 Tilgangen til å bruke Applikasjonen gjelder utelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikasjonen må ikke benyttes for andre enn Kunden, eller til å foreta databehandling eller gi andre ytelser til andre enn Kunden. Kunden står inne for og har fullt ansvar for de tredjeparter som Kunden gir tilgang til Applikasjonen, eller som bruker Kundens innloggingsdetaljer.

3.4 Med unntak det som fremgår av 3.3, er ikke Kunden berettiget til å overdra abonnementet til tredjepart, verken helt eller delvis, eller til å gi tredjepart tilgang til Applikasjonen.

3.5 Kunden skal sikre at Applikasjonen ikke blir benyttet på en måte som kan skade ordrestyring.dks navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller annen regulering.

 1. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dager netto fra fakturadato.

4.2 Hvis abonnementet ikke betales til rett tid, sendes 1. purring uten gebyr 7 dager etter fakturaens forfallsdato. Hvis abonnementet fremdeles ikke er betalt, sendes 2. purring 10 dager senere med et gebyr på NOK 150,00. Dersom betalingen fremdeles ikke er mottatt 7 dager etter 2. purring, sperres tilgangen til Applikasjonen. Tilgangen til Applikasjonen åpnes igjen etter mottatt betaling, med mindre ordrestyring.dk har opphevet abonnementet i forkant.

4.3 Kunden aksepterer at fakturaer og purringer sendt pr. e-post til Kundens oppgitte e-postadresse, skal anses for levert når de er sendt fra ordrestyring.dk.

4.4 De til enhver tid gjeldende prisene kan finnes på Ordrestyring.nos hjemmeside, og kan endres ved en publisering på hjemmesiden med en måneds varsel før utgangen av et kvartal. Det samme gjelder for endringer på sammensetning og innhold av abonnementstyper og tilleggsmoduler. Alle priser er ekskl. mva.

 1. OPPHØR

5.1 Kunden kan i Applikasjonen si opp abonnementet, eller velge bort tilleggsmoduler til utgangen av et kalenderkvartal (med mindre annet fremgår av beskrivelsen eller vilkårene for den spesifikke ytelsen).

5.2 Ordrestyring.no kan si opp abonnementet med 6 måneders varsel til utgangen av et kalenderkvartal, eller uten varsel ved Kundens vesentlige mislighold av disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

 1. KUNDENS DATA

6.1 Partene er enige om at Kunden eier og fritt kan disponere egne data i Applikasjonen. Applikasjonen gir Kunden mulighet for å eksportere alle kartotek, data mv. via Applikasjonens eksportfunksjon, og Kunden aksepterer at slik eksport skal gjennomføres av Kunden før abonnementet opphører. Dersom abonnementet utløper eller sies opp av Kunden, skal ordrestyring.dk, hvor det er rimelig og kommersielt forsvarlig, ta sikte på å gi kunden en periode på 10 dager etter opphør hvor eksportfunksjonen kan benyttes.

6.2 Ordrestyring.no forbeholder seg retten til å slette Kundens data 90 dager etter abonnementets opphør uansett årsak, og ordrestyring.dk forplikter seg ikke til å oppbevare data etter dette tidspunktet.

6.3 Ordrestyring.no er berettiget til å oppbevare Kundens data etter opphør med den hensikt å bruke disse i anonymisert form til statistikk og analyse, ut fra alminnelig praksis i personvernloven.

6.4 Ordrestyring.no kan i spesielle tilfeller, hvor det etter Ordrestyring.nos skjønn vurderes forsvarlig og rimelig, for eksempel ved en verditaps-situasjon, gi tredjepart og myndigheter tilgang til en Kundes data, herunder i forbindelse med dom, krav fra myndigheter, Kundens konkurs, dødsfall eller lignende, dog ikke uten skriftlig samtykke.

 1. DRIFTSSTABILITET

7.1 Ordrestyring.no tilstreber høyest mulig driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig for nedetid eller driftsforstyrrelser, herunder driftsforstyrrelser forårsaket av faktorer utenfor ordrestyring.dks kontroll. Med dette forstås bl.a. strømsvikt, feil på utstyr, Internettforbindelser, telekommunikasjonsforbindelser eller lignende. Applikasjonen og tjenesten leveres som den er og forefinnes, og ordrestyring.dk fraskriver seg enhver garanti, tilsikring, inneståelse, krav eller andre vilkår, enten direkte eller indirekte.

7.2 Ved nedetid eller forstyrrelser tilstreber Ordrestyring.no å gjenoppta normal drift så raskt som mulig.

7.3 Planlagte avbrytelser vil fortrinnsvis legges til tidsrommet kl. 21.00–06.00 CET. Skulle det bli nødvendig å avbryte tilgangen til Applikasjonen utenom det angitte tidsrommet, vil dette bli varslet på forhånd så sant det er mulig.

 1. ENDRINGER

8.1 Ordrestyring.no er berettiget til løpende å foreta oppgraderinger og forbedringer av Applikasjonen. Ordrestyring.no er også berettiget til å endre sammensetning og oppbygning av Applikasjonen og ytelser. Slike oppgraderinger, forbedringer og endringer kan skje med eller uten varsel, og kan påvirke tjenester, herunder informasjon og data lastet opp til eller gitt av Applikasjonen.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHETER

9.1 Applikasjonen og informasjon som gis fra Applikasjonen, unntatt Kundens data, er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, og tilhører eller er lisensiert til ordrestyring.dks moderselskap caseon.dk. Individuelt utarbeidede programmer tilhører også ordrestyring.dk, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kunden skal gi Ordrestyring.no beskjed om enhver aktuell eller potensiell krenkelse av Ordrestyring.nos immaterielle rettigheter eller uautorisert bruk av Applikasjonen som Kunden får kjennskap til.

9.2 Det skjer ingen overdragelse av immaterielle rettigheter til Kunden.

9.3 Når det gjelder materiale som lastes opp av Kunden og alle Kundens data, gir Kunden Ordrestyring.no, og dennes leverandører, tilstrekkelig tillatelse og global lisens til at Ordrestyring.no forsvarlig kan avvikle og drifte Applikasjonen og oppfylle sine forpliktelser samt foreta markedsføring overfor Kunden. Kunden står inne for at det materialet som lastes opp, ikke krenker tredjeparts rettigheter og ikke inneholder materiale som kan virke støtende eller er i strid med relevant lovgivning eller annen regulering.

 1. OVERDRAGELSE

10.1 Ordrestyring.no har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser overfor Kunden til konsernbundne selskap eller tredjepart.

10.2 Kunden aksepterer at Ordrestyring.no er berettiget til å benytte underleverandører i alle forhold, herunder til avvikling og drift av Applikasjonen og til oppbevaring av Kundens data.

 1. ORDRESTYRING.DKS ANSVAR

11.1 Ordrestyring.no fraskriver seg ethvert ansvar relatert til disse Vilkårene, tjenestene eller bruk av Applikasjonen, uansett om dette oppstår i kontrakt eller utenfor kontrakt, herunder for driftstap, følgeskader eller andre indirekte tap, tap av data, tap grunnet produktansvar eller tap oppstått som følge av simpel uaktsomhet.

11.2 Ordrestyring.no er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, som er tilgjengelige og/eller integreres med Applikasjonen. Ordrestyring.no kan dermed ikke holdes ansvarlig for riktigheten, fullstendigheten, kvaliteten og påliteligheten av informasjonen og heller ikke resultatene som oppnås gjennom tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan ikke Ordrestyring.no holdes ansvarlig for tredjepartsløsningenes tilgjengelighet, sikkerhet eller funksjonalitet, herunder mulige skader og/eller tap forårsaket av tredjepartsløsninger. Det er Kundens ansvar å føre bevis for at et tap Kunden har lidd ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

11.3 Uansett type tap eller ansvarsgrunnlag, er Ordrestyring.nos samlede ansvar beløpsmessig begrenset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholdet inntraff, dog minimum NOK 10 000. Kunden påtar seg å fristille Ordrestyring.no fra produktansvarsskader, tredjeparts tap og øvrige krav fra tredjepart som følge av Kundens bruk av Applikasjonen.

11.4 Kunden aksepterer å holde Ordrestyring.no skadesløs mot ethvert krav eller tap som skyldes produktansvar, tap hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter i det omfang det kommer av Kundens bruk av Applikasjonen

 1. TAUSHETSPLIKT OG DATASIKKERHET

12.1 Ordrestyring.no behandler Kundens data kun etter instruks fra Kunden, og følgelig ikke til egne, uvedkommende formål.

12.2 Ordrestyring.no har taushetsplikt når det gjelder all informasjon ordrestyring.dk måtte komme i besittelse av om Kunden, og er ikke berettiget til å videreformidle slik informasjon til tredjepart, med mindre slik informasjon er offentlig tilgjengelig, eller hvor Ordrestyring.no har fått informasjonen fra en tredjepart utenfor fortrolighet, eller hvor Ordrestyring.no er forpliktet til å videreformidle informasjonen ifølge lovgivning eller etter pålegg fra en myndighet eller domstol.

12.3 Ordrestyring.no har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at opplysninger i Applikasjonen utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøres, mistes eller forringes samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med lov om behandling av personopplysninger.

12.4 Ordrestyring.no gir på Kundens anmodning – og mot betaling av Ordrestyring.nos til enhver tid gjeldende timesatser for slikt arbeid – tilstrekkelige opplysninger til at Kunden kan påse at de nevnte tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger er truffet.

12.5 Kunden aksepterer at det i Ordrestyring.nos database, og eventuelt i tillegg i en ekstern database, oppbevares en kopi av banksertifikatet som Kunden har fått utstedt av banken sin.

12.6 I det omfang Kunden anvender informasjon, brukernavn eller passord som vedrører tredjeparts informasjon eller tjenester i forhold til Ordrestyring.no, står Kunden inne for at videreformidling av slik informasjon og Ordrestyring.nos behandling av slik informasjon ikke krenker rettigheter eller avtale med tredjepart. Kunden skal holde Ordrestyring.no skadesløs for ethvert tap i forbindelse med denne bestemmelsen

 1. VILKÅRSENDRINGER

13.1 Ordrestyring.no er berettiget til å endre disse Vilkårene i ethvert henseende. De til enhver tid gjeldende Vilkårene vil være tilgjengelig på Ordrestyring.nos hjemmeside. Ordrestyring.no har til hensikt å gi rimelig varsel (1 måned) i forbindelse med enhver endring ved publisering på hjemmesiden. Bruk av Applikasjonen etter en endring av disse Vilkårene utgjør en aksept av de endrede Vilkårene. Det er Kundens plikt å holde seg løpende oppdatert når det gjelder endringer i Vilkårene.

 1. TVISTER

14.1 Disse Vilkårene er underlagt norsk lov, og enhver tvist som følge av abonnementet, herunder disse Vilkårene, skal bringes inn for Byretten i København.

 1. GYLDIGHET

15.1 Disse Vilkårene er gyldig fra 01.01.2014 og erstatter tidligere vilkår.

Vil du se hvordan det virker? Bestill en uforpliktende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hva Ordrestyring kan gjøre for virksomheten din.

Hvordan kan vi nå deg?